Nieuws

Print dit document

Schaderegeling voor DES-kleinkinderen van kracht (16 maart 2015)

DES prematuren regeling algemeen verbindend verklaard (30 juni 2014)

Voortgang uitkeringsregeling vroeggeboren DES-kleinkinderen (16 mei 2014)

Uitkeringsregeling Vroeggeboren DES-kleinkinderen (4 maart 2014)

Aanvragen aanvullende uitkering betaald (26 januari 2010)

DES Fonds definitief van start! (13 maart 2007)

Definitief besluit uiterlijk 21 maart 2007 (21 september 2006)

Advertentie met bekendmaking uitspraak Gerechtshof Amsterdam (20 juni 2006)

Informatieblad DES Centrum over aanmelden en opt-out (19 juni 2006)

Brief DES Fonds en DES Centrum namens Gerechtshof Amsterdam (19 juni 2006)

Gerechtshof Amsterdam verklaart regeling algemeen verbindend. (1 juni 2006)

Gerechtshof doet 1 juni uitspraak over DES-zaak.(12 april 2006)

Brief DES Centrum over Pals Groep (13 maart 2006)

Reactie DES Centrum op initiatief Pals Groep (10 maart 2006)

Advertentie oproeping (6 februari 2006)

Zitting DES-zaak op 12 april 2006 (2 februari 2006)

Oproepingsbrief DES Centrum en DES Fonds namens gerechtshof (2 februari 2006)

Rechter toetst uitkeringsregeling DES (8 november 2005)

Brief DES Centrum aan geregistreerde DES-betrokkenen (7 november 2006)


Schaderegeling voor DES-kleinkinderen van kracht
(16 maart 2015)

Op 17 maart opent het DES Fonds een uitkeringsregeling voor de derde generatie die in verband met gebruik van het DES-medicijn schade heeft geleden. Om uitkeringen te kunnen doen aan te vroeg geboren kinderen van DES-dochters is een bedrag van € 16.500.000,-- beschikbaar; uitkeringen kunnen oplopen tot € 150.000,--.

Het DES Centrum, dat de belangen behartigt van de DES-getroffenen, heeft met een aantal farmaceutische bedrijven en verzekeraars, stichters van het DES Fonds, een overeenkomst gesloten voor een schaderegeling voor te vroeg geboren DES-kleinkinderen. Het gerechtshof Amsterdam heeft de regeling getoetst aan de wet en na positieve uitkomst algemeen verbindend verklaard. Daarmee is het een collectieve schaderegeling geworden.
De regeling staat open voor personen met vroeggeboorteschade die verband kan houden met het gebruik tijdens zwangerschap van DES-preparaten door hun grootmoeder. Vroeggeboorte kan leiden tot beperking van gezicht of gehoor, cognitieve beperking, cerebrale parese en epilepsie.
Aanvragen voor een uitkering kunnen vanaf 17 maart 2015 worden ingediend bij het DES Fonds, dat de regeling uitvoert. Voor meer informatie kan men terecht op de website www.desfondsvroeggeboorte.nl. Daar kan ook een aanvraagformulier worden gedownload.


DES Prematurenregeling algemeen verbindend verklaard
(30 juni 2014)

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft de DES Prematurenregeling algemeen verbindend verklaard. Dat is goed nieuws: er is op nieuw een stap gezet op weg naar een regeling die voorziet in schadevergoeding aan prematuur geboren kinderen van DES-dochters.

Het gaat daarbij om de kinderen die aandoeningen hebben die veroorzaakt kunnen zijn door hun vroeggeboorte:

Wat betekent ‘algemeen verbindend’?

De rechter heeft op 24 juni uitspraak gedaan. Hij heeft de regeling algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat deze regeling is aangewezen als de officiële manier waarop een benadeelde een beroep kan doen op schadevergoeding.

Uitgebreide informatie vindt u in het DES Rapport, dat u kunt downloaden van deze site.

Als de regeling definitief doorgaat, kan iedereen die hoort tot de omschreven doelgroep een aanvraag indienen voor schadevergoeding. U kunt dan niet meer buiten de regeling om een individuele rechtszaak voeren voor vergoeding van geleden schade.

Meedoen met de regeling

Wie mee wil doen met de regeling, hoeft nu nog niets te doen.

Het DES Centrum is tevreden met de regeling. Ons advies aan kinderen van DES-dochters is dan ook om mee te doen als zij blijvende schade ondervinden van een vroege geboorte.

Wie niet mee wil doen moet dat voor 1 oktober 2014 laten weten.

Mensen die binnen de regeling vallen, maar toch niet mee willen doen, moeten dat voor 24 september laten weten bij het DES Fonds. U laat dan per brief weten dat u niet aan de regeling gebonden wilt zijn. U vindt een voorbeeld van zo’n ‘uitstapverklaring’ op deze site. 

Wanneer weten we of de regeling doorgaat?

Na 24 september wordt besloten of de ‘Prematurenregeling’ definitief doorgaat. Wij hopen en verwachten van wel. Alles hangt af van de deelname van betrokkenen aan de regeling. Ook daarom raden wij 3e generatie DES-betrokkenen met vroeggeboorteschade van harte aan om van de regeling gebruik te maken.

Wie in de afgelopen maanden per post op de hoogte is gehouden, ontvangt opnieuw bericht als we zekerheid hebben over de regeling.


Voortgang uitkeringsregeling vroeggeboren DES-kleinkinderen
(16 mei 2014)

De verzoekschriften die bij het Gerechtshof Amsterdam zijn ingediend om de uitkeringsregeling voor vroeggeboren DES-kleinkinderen algemeenverbindend te verklaren zijn op 13 mei jl. in een zitting van het Gerechtshof behandeld.


Op de zitting is een verweerschrift dat is ingediend tegen de regeling voorgedragen en zijn aan de hand van vragen van het Gerechtshof de verzoeken en de Vaststellingsovereenkomst waarin de regeling is vastgelegd, besproken.

Het Gerechtshof heeft bepaald dat op 24 juni 2014 een uitspraak op de verzoeken zal worden gedaan.


Uitkeringsregeling vroeggeboren DES-kleinkinderen
(4 maart 2014)

Bij het Gerechtshof Amsterdam zijn eind december 2013 twee verzoekschriften ingediend waarmee aan het Gerechtshof wordt gevraagd om ten behoeve van DES-kleinkinderen die zijn gehandicapt vanwege een te vroege geboorte, een uitkeringsregeling algemeen verbindend te verklaren op grond van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. 

Preciezer geformuleerd gaat het om kinderen die zijn geboren uit een zwangerschap die korter heeft geduurd dan 37 weken van de moeder die zelf is blootgesteld aan DES tijdens de zwangerschap waaruit zij is geboren. De handicaps die recht geven op een uitkering zijn epilepsie, cognitieproblemen, stoornissen van het gehoor, het gezichtsvermogen en van bewegingsfuncties. 

De uitkeringsregeling is overeengekomen door Stichting DES Centrum die de belangen behartigt van ieder die is getroffen door schade die mogelijk verband houdt met DES-gebruik tijdens zwangerschap aan de ene kant en aan de andere kant een aantal farmaceutische bedrijven en hun aansprakelijkheidsverzekeraars. 

Het DES Fonds heeft de regeling voorbereid en voert deze uit wanneer deze definitief van kracht is geworden. Sinds 2007 wordt door het DES Fonds een gelijkaardige uitkeringsregeling voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen uitgevoerd die door de eerder genoemde andere partijen ook is overeengekomen. Deze regeling is op www.desfonds.nl beschreven.

In de procedure die bij het Gerechtshof Amsterdam door de verzoekschriften is ingeleid, wordt de uitkeringsregeling getoetst aan de criteria die in de hierboven genoemde wet zijn gesteld om de belangen van de uitkeringsgerechtigden van de regeling te waarborgen, gelet op alle omstandigheden die betrekking hebben op de regeling en de DES-problematiek die daaraan ten grondslag ligt.

In de wet is voorzien dat degenen wier belangen in het geding kunnen zijn bij de uitkeringsregeling, in de procedure met behulp van een procureur hun zaak kunnen bepleiten. De belanghebbenden die bekend zijn, hebben daartoe een brief ontvangen en aan de onbekende belanghebbenden is in een advertentie in de Telegraaf van 4 maart 2014 deze aangelegenheid onder de aandacht gebracht.

Indien het Gerechtshof de uitkeringsregeling op grond van de wet algemeen verbindend verklaart, worden degenen voor wie de regeling is bestemd gedurende een door het Hof te bepalen termijn in de gelegenheid gesteld te verklaren niet gebonden te willen zijn.

Indien zij dit doen, blijven zij gerechtigd zelf een actie tot schadevergoeding te beginnen.


De uitkeringsgerechtigden die van deze zogenaamde opt out mogelijkheid geen gebruik maken, zijn door de uitspraak van het Gerechtshof gebonden en kunnen, zodra de regeling definitief van kracht is uitsluitend bij het DES Fonds voor schade door DES-blootstelling tijdens zwangerschap een in de regeling overeengekomen uitkering aanvragen.

Op deze Website zijn de belangrijkste documenten die betrekking hebben op de genoemde procedure bij het Gerechtshof weergegeven, te weten.

  1. Verzoekschrift in de zin van artikel 7:907 lid 1 B.W. d.d. 31 december 2013 

  2. Vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:907 lid 1 B.W. en houdende een regeling voor een collectieve partiële afwikkeling van schade die mogelijk verband houdt met DES-gebruik tijdens zwangerschap en die bestaat in financiële gevolgen van handicaps die mogelijk voortvloeien uit een te vroege geboorte.

  3. Des rapport inzake de grondslagen van een uitkeringsregeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters.

  4. Aankondiging en Oproeping ex. Artikel 1013 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering d.d. 28 februari 2014

  5. Tekst van de advertentie in de Telegraaf d.d. 4 maart 2014   Verdere inlichtingen over deze procedure alsmede over de DES-problematiek tijdens zwangerschap kunnen worden verkregen bij Stichting DES Centrum, telefoonnummer 030-2518339 of via email info@descentrum.nl.

Op deze Website zal het resultaat van de procedure bij het Gerechtshof Amsterdam worden gepubliceerd.


Per 1 december 2012 zijn wij verhuisd:

Nieuw adres:
DES Fonds
Postbus 84037, 2508 AA Den Haag.
Telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres zijn niet gewijzigd.


Aanvragen aanvullende uitkeringen zijn betaald
(26 januari 2010)

Alle aanvraagformulieren voor een aanvullende uitkering die retour zijn gekomen, zijn verwerkt. Mocht u nog geen uitkering hebben gekregen en heeft u wel het aanvraagformulier teruggestuurd, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het DES Fonds via de mail of telefonisch.

DES Fonds definitief van start!
(13 maart 2007)

Het DES Fonds is definitief. Vanaf 14 maart is het mogelijk voor DES-betrokkenen om een uitkering aan te vragen. Klik hier voor het volledige bericht.


Definitief besluit uiterlijk 21 maart 2007
(21 september 2006)

Uiterlijk 21 maart, en mogelijk eerder, beslissen farmaceutische bedrijven en verzekeraars of de met het DES Centrum overeengekomen uitkeringsregeling definitief van kracht wordt. Deze ‘bedenktijd’ van maximaal zes maanden is wettelijk vastgelegd in de Wet collectieve afwikkeling massaschade en volgt op de zogenoemde opt-out periode die 21 september 2006 afliep. Wie in plaats van een uitkering uit het DES Fonds de voorkeur geeft aan een eigen juridische procedure, kon dat tot 21 september jl. kenbaar maken. Het is al mogelijk om aan te melden bij het DES Fonds. Aanmelden is niet hetzelfde als een uitkering aanvragen. Dat kan pas in een later stadium, als de regeling definitief van kracht is.

Advertentie met bekendmaking uitspraak Gerechtshof Amsterdam
(20 juni 2006)

Deze advertentie is geplaatst in de Telegraaf en Volkskrant van 20 juni en bevat de bekendmaking van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam op 1 juni jl.


Informatieblad DES Centrum over aanmelden en opt-out
(19 juni 2006)

Heldere informatie over de verdere procedure, hoe u zich kunt aanmelden voor het DES Fonds, bewijsmateriaal en wat u moet doen als u kiest voor opt-out. Klik hier als u het informatieblad wilt lezen.


Brief DES Fonds en DES Centrum namens Gerechtshof Amsterdam 
(19 juni 2006)

Over de uitspraak van het gerechtshof op 1 juni 2006, hoe DES-betrokkenen zich kunnen aanmelden voor het DES Fonds dan wel gebruik kunnen maken van de opt-out mogelijkheid. Klik hier als u de brief wilt lezen.


Gerechtshof Amsterdam verklaart regeling algemeen verbindend.
(1 juni 2006)

Op 1 juni 2006 heeft het Gerechtshof Amsterdam de regeling algemeen verbindend verklaard. Dat wil zeggen van toepassing op alle DES-betrokkenen met bepaalde aandoeningen. Kijk op www.rechtspraak.nlvoor de volledige tekst van de uitspraak (LJN: AX6440).
Klik hier voor de verklaring die het DES Centrum heeft uitgegeven naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Gerechtshof doet 1 juni uitspraak over DES-zaak
(12 april 2006)

Tijdens de hoorzitting van 12 april jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam laten weten op 1 juni uitspraak te zullen doen over de DES-zaak.
Klik hier voor het volledige bericht.


Brief DES Centrum over Pals Groep
(13 maart 2006)

Het DES Centrum gelooft niet in de hogere bedragen die de Pals Groep DES-betrokkenen voorhoudt.
Klik hier voor de brief van het DES Centrum aan geregistreerde DES-betrokkenen.


Reactie DES Centrum op initiatief Pals Groep
(10 maart 2006)

De actie van de Pals Groep brengt de regeling in gevaar. Hierdoor dreigen veel vrouwen een uitkering mis te lopen.

Klik hier als u de verklaring wilt bekijken.


Advertentie oproeping
(6 februari 2006)

Deze advertentie is geplaatst in de Telegraaf en Volkskrant van 6 februari en wijst DES-betrokken op de zitting over de DES-zaak op 12 april 2006.
Klik hier als u de advertentie wilt bekijken.


Zitting DES-zaak op 12 april 2006
(2 februari 2006)

Het Gerechtshof Amsterdam behandelt de DES-zaak op 12 april 2006 om 9.30 uur. Indien dat nodig is, wordt de zitting op 14 april 2006 om 9.30 uur voortgezet. De zitting is in het Paleis van Justitie, Prinsengracht 436, Amsterdam. Op deze zitting worden ook eventuele verweerschriften behandeld.
Klik hier voor meer informatie over de procedure.
Klik hier als u het volledige bericht wilt lezen.


Oproepingsbrief DES Centrum en DES Fonds namens gerechtshof
(2 februari 2006)

Klik hier als u het volledige bericht wilt lezen.


Rechter toetst uitkeringsregeling DES
(8 november 2005)

Farmaceutische bedrijven, hun verzekeraars, het DES Fonds en het DES Centrum hebben een uitkeringsregeling voor DES-betrokkenen ingediend bij het Gerechtshof Amsterdam. De vraag aan het gerechtshof is om de regeling algemeen verbindend te verklaren, dat wil zeggen van toepassing op alle DES-betrokkenen met bepaalde aandoeningen. De rechter moet de regeling daarvoor toetsen aan de Wet collectieve afwikkeling massaschade.
Klik hier als u het volledige bericht wilt lezen.


Brief DES Centrum aan geregistreerde DES-betrokkenen
(7 november 2005)

Klik hier als u het volledige bericht wilt lezen.