Print Nogmaals aandacht voor de vroeggeboorteregeling - 10 oktober 2023 Uitbreiding van de Vaststellingsovereenkomst van 24-10-2005 - 11 mei 2020 Schaderegeling voor DES-kleinkinderen van kracht - 16 maart 2015 DES Prematurenregeling algemeen verbindend verklaard - 30 juni 2014 Voortgang uitkeringsregeling vroeggeboren DES-kleinkinderen - 16 mei 2014 Uitkeringsregeling vroeggeboren DES-kleinkinderen - 4 maart 2014 Aanvragen aanvullende uitkeringen zijn betaald - 26 januari 2010 DES Fonds definitief van start! - 13 maart 2007 Definitief besluit uiterlijk 21 maart 2007 - 21 september 2006 Advertentie met bekendmaking uitspraak Gerechtshof Amsterdam - 20 juni 2006 Informatieblad DES Centrum over aanmelden en opt-out - 19 juni 2006 Brief DES Fonds en DES Centrum namens Gerechtshof Amsterdam - 19 juni 2006 Gerechtshof Amsterdam verklaart regeling algemeen verbindend - 1 juni 2006 Gerechtshof doet 1 juni uitspraak over DES-zaak - 12 april 2006 Brief DES Centrum over Pals Groep - 13 maart 2006 Reactie DES Centrum op initiatief Pals Groep - 10 maart 2006 Advertentie oproeping - 6 februari 2006 Zitting DES-zaak op 12 april 2006 - 2 februari 2006 Oproepingsbrief DES Centrum en DES Fonds namens gerechtshof - 2 februari 2006 Rechter toetst uitkeringsregeling DES - 8 november 2005 Brief DES Centrum aan geregistreerde DES-betrokkenen - 7 november 2005

Nieuws

Nogmaals aandacht voor de vroeggeboorteregeling

10 oktober 2023

Geachte lezer,

Wij sturen u deze brief in het kader van de uitvoering van de Regeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters (de Vroeggeboorteregeling). Deze regeling hangt samen met de uitkeringsregeling voor DES dochters, -zonen en -moeders die sinds 2007 van kracht is (de DES I-regeling). Het DES Fonds is verantwoordelijk voor de uitvoering van beide regelingen.

Tot nu toe is het aantal aanvragen voor de Vroeggeboorteregeling achtergebleven bij het verwachte aantal aanvragen. Misschien komt dit omdat de regeling onvoldoende bekend is. In deze brief geven wij daarom meer informatie over de Vroeggeboorteregeling en wie ervoor in aanmerking komen. Wellicht kunt ook u van deze regeling gebruik maken.

Wat is de Vroeggeboorteregeling?

De Vroeggeboorteregeling is bedoeld voor de te vroeg geboren kinderen van DES-dochters. Het gaat om een schaderegeling bij één of meer van de volgende aandoeningen die gerelateerd zijn aan vroeggeboorte: slechthorendheid, slechtziendheid, epilepsie, verstandelijke beperking en cerebrale parese. Deze regeling is vanaf 2015 van kracht en loopt nog door tot 2033. Meer informatie over de inhoud van de regeling is hier te vinden: https://www.desfondsvroeggeboorte.nl.

Waarom deze brief?

Wij hopen dat u met deze informatie kunt vaststellen of het zinvol is om een aanvraag te doen voor een uitkering. Heeft u één of meer te vroeg geboren kinderen met één of meer van de bovengenoemde geboorteaandoeningen en hebt u tot nu toe nog geen aanvraag gedaan, dan nodigen wij u uit om dat alsnog te doen.

Wellicht kent u andere DES-dochters die een uitkering uit de DES I-Regeling hebben ontvangen, voor wie deze informatie van belang kan zijn. Wij stellen het op prijs als u deze informatie dan wilt delen.

Volledigheidshalve wijzen wij er op dat het niet zinvol is om een aanvraag te doen als de uitkering al eens is aangevraagd maar niet is toegewezen.

Alle informatie over de uitkeringsregelingen vindt u op onze website www.desfonds.nl en op de website van het DES Centrum www.descentrum.nl.

Waarom wordt u benaderd door het DES-Fonds?

In overleg met het DES Centrum hebben wij besloten dat wij als DES Fonds contact opnemen met de bij ons bekende DES-dochters die mogelijk belang kunnen hebben bij de DES Vroeggeboorteregeling. De reden dat wij en niet het DES Centrum u benaderen is dat wij over de persoonsgegevens beschikken van deze DES-dochters en deze informatie vanwege privacy redenen niet met het DES Centrum mogen delen.

Tot slot

Wij realiseren ons dat dit bericht mogelijk ongewenste herinneringen of emoties bij u oproept. Dat spijt ons zeer. Toch willen wij u deze informatie sturen omdat we het belangrijk vinden dat het geld voor de DES slachtoffers op de juiste plaats terecht komt. Wij hopen daarom op uw begrip in het belang van de uitvoering van de Vroeggeboorteregeling.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek hierover dan kunt u contact opnemen met het DES Centrum, telefoonnummer 030-2518339.

Met vriendelijke groet,

Kitty Lieverse, Voorzitter van het DES Fonds

Top

Besluit van 11 mei 2020 inzake uitbreiding van de Vaststellingsovereenkomst van 24-10-2005 terzake van DES-dochters bij wie de aandoening Clear Cell Adeno Carcinoom (CCAC) is vastgesteld die het gevolg is van blootstelling aan DES tijdens zwangerschap.

11 mei 2020

 1. Aan DES-dochters bij wie tussen de leeftijd 51 en 61 jaar de diagnose CCAC is gesteld en die bewijs van blootstelling aan DES tijdens de zwangerschap waaruit zij zijn geboren kunnen overleggen, wordt afhankelijk van de aard van de CCAC een uitkering toegekend die gelijk is aan de uitkering die vanaf 1 januari 2020 geldt voor de categorieën 6a respectievelijk 6b van de Vaststellingsovereenkomst van 24-10-2005.

 2. Aan DES-dochters bij wie in de leeftijd tussen 41 en 51 jaar CCAC is vastgesteld wordt een uitkering toegekend gelijk aan de uitkering die, afhankelijk van de aard van de CCAC, van toepassing is op de categorie 6c of 6d van de Vaststellingsovereenkomst van 24-10-2005. Deze uitkering wordt ook toegekend indien geen bewijs van blootstelling aan DES kan worden overgelegd.

 3. De uitkeringen in de categorieën 6a en 6b (daarin begrepen de aanvullende uitkeringen ex artikel 3.2.1) die onder overlegging van het bewijs van blootstelling aan DES eerder zijn toegekend, worden verhoogd tot het bedrag van die uitkeringen die vanaf 1 januari 2020 in de categorieën 6c respectievelijk 6d van toepassing zijn.

 4. Degene die ter zake van DES schade onder bijzondere of algemene titel in de eventuele rechten is getreden van die DES-dochter, die is overledenin de periode tussen 1 januari 1976 en 11 mei 2020 en bij wie sprake was van de aandoening als omschreven in de categorieën 6a, 6b, 6c of 6d van de Vaststellingsovereenkomst van 24-10-2005, voor zover althans die rechtsopvolger:de echtgenoot of partner is, met wie de DES-dochter ten tijde van haar overlijden duurzaam samenwoonde;dan wel een uit de DES-dochter geboren of door de DES-dochter geadopteerd kind is;dan wel de ouder van de overleden DES-dochter is;wordt ter zake van de uitkeringen genoemd onder 1, 2 en 3 van dit besluit als uitkeringsgerechtigde in de zin van artikel 1 van de Vaststellingsovereenkomst van 24-10-2005 erkend.

 5. De persoon die aantoont rechtsopvolger van de DES-dochter te zijn in de zin van dit besluit, heeft recht op de uitkering waarop de DES-dochter op de voet van dit besluit aanspraak zou hebben kunnen maken indien zij zelf de aanspraak nog geldend zou hebben kunnen maken.Indien meer personen aantonen rechtsopvolger in de zin van artikel 1.1. onder C. van deze Overeenkomst te zijn, komt het in de vorige alinea genoemde recht op de uitkering hen gezamenlijk toen.

 6. De uitbetaling van een uitkering toegekend op grond van dit besluit, geschiedt door overboeking van het bedrag van de uitkering naar de rekening bij een bank binnen Nederland die de aanvrager daartoe heeft opgegeven. Met de overboeking naar de rekening is Stichting BD volledig van haar verplichtingen terzake van de uitkering gekweten tegenover ieder die recht op de uitkering kan doen gelden.

Top

Schaderegeling voor DES-kleinkinderen van kracht

16 maart 2015

Op 17 maart opent het DES Fonds een uitkeringsregeling voor de derde generatie die in verband met gebruik van het DES-medicijn schade heeft geleden. Om uitkeringen te kunnen doen aan te vroeg geboren kinderen van DES-dochters is een bedrag van € 16.500.000,-- beschikbaar; uitkeringen kunnen oplopen tot € 150.000,--.

Het DES Centrum, dat de belangen behartigt van de DES-getroffenen, heeft met een aantal farmaceutische bedrijven en verzekeraars, stichters van het DES Fonds, een overeenkomst gesloten voor een schaderegeling voor te vroeg geboren DES-kleinkinderen. Het gerechtshof Amsterdam heeft de regeling getoetst aan de wet en na positieve uitkomst algemeen verbindend verklaard. Daarmee is het een collectieve schaderegeling geworden.

De regeling staat open voor personen met vroeggeboorteschade die verband kan houden met het gebruik tijdens zwangerschap van DES-preparaten door hun grootmoeder. Vroeggeboorte kan leiden tot beperking van gezicht of gehoor, cognitieve beperking, cerebrale parese en epilepsie. Aanvragen voor een uitkering kunnen vanaf 17 maart 2015 worden ingediend bij het DES Fonds, dat de regeling uitvoert. Voor meer informatie kan men terecht op de website www.desfondsvroeggeboorte.nl. Daar kan ook een aanvraagformulier worden gedownload.

Brief DES Centrum aan geregistreerde DES-betrokkenen (7 november 2006)

Top

DES Prematurenregeling algemeen verbindend verklaard

30 juni 2014

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft de DES Prematurenregeling algemeen verbindend verklaard. Dat is goed nieuws: er is op nieuw een stap gezet op weg naar een regeling die voorziet in schadevergoeding aan prematuur geboren kinderen van DES-dochters.

Het gaat daarbij om de kinderen die aandoeningen hebben die veroorzaakt kunnen zijn door hun vroeggeboorte:

 • Gehoorschade
 • Visusschade (blindheid of slechtziendheid)
 • Cognitieve stoornis (verstandelijke beperking)
 • Cerebrale parese (neuromotorische aandoening; verminderd functioneren van benen en/of armen)
 • Epilepsie

Wat betekent ‘algemeen verbindend’?

De rechter heeft op 24 juni uitspraak gedaan. Hij heeft de regeling algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat deze regeling is aangewezen als de officiële manier waarop een benadeelde een beroep kan doen op schadevergoeding.

Uitgebreide informatie vindt u in het DES Rapport.

Als de regeling definitief doorgaat, kan iedereen die hoort tot de omschreven doelgroep een aanvraag indienen voor schadevergoeding. U kunt dan niet meer buiten de regeling om een individuele rechtszaak voeren voor vergoeding van geleden schade.

Meedoen met de regeling

Wie mee wil doen met de regeling, hoeft nu nog niets te doen.

Het DES Centrum is tevreden met de regeling. Ons advies aan kinderen van DES-dochters is dan ook om mee te doen als zij blijvende schade ondervinden van een vroege geboorte.

Wie niet mee wil doen moet dat voor 1 oktober 2014 laten weten.

Mensen die binnen de regeling vallen, maar toch niet mee willen doen, moeten dat voor 24 september laten weten bij het DES Fonds. U laat dan per brief weten dat u niet aan de regeling gebonden wilt zijn. U vindt een voorbeeld van zo’n ‘uitstapverklaring’ op deze site.

Wanneer weten we of de regeling doorgaat?

Na 24 september wordt besloten of de ‘Prematurenregeling’ definitief doorgaat. Wij hopen en verwachten van wel. Alles hangt af van de deelname van betrokkenen aan de regeling. Ook daarom raden wij 3e generatie DES-betrokkenen met vroeggeboorteschade van harte aan om van de regeling gebruik te maken.

Wie in de afgelopen maanden per post op de hoogte is gehouden, ontvangt opnieuw bericht als we zekerheid hebben over de regeling.

Top

Voortgang uitkeringsregeling vroeggeboren DES-kleinkinderen

16 mei 2014

De verzoekschriften die bij het Gerechtshof Amsterdam zijn ingediend om de uitkeringsregeling voor vroeggeboren DES-kleinkinderen algemeenverbindend te verklaren zijn op 13 mei jl. in een zitting van het Gerechtshof behandeld.

Op de zitting is een verweerschrift dat is ingediend tegen de regeling voorgedragen en zijn aan de hand van vragen van het Gerechtshof de verzoeken en de Vaststellingsovereenkomst waarin de regeling is vastgelegd, besproken. Het Gerechtshof heeft bepaald dat op 24 juni 2014 een uitspraak op de verzoeken zal worden gedaan.

Top

Uitkeringsregeling vroeggeboren DES-kleinkinderen

4 maart 2014

Bij het Gerechtshof Amsterdam zijn eind december 2013 twee verzoekschriften ingediend waarmee aan het Gerechtshof wordt gevraagd om ten behoeve van DES-kleinkinderen die zijn gehandicapt vanwege een te vroege geboorte, een uitkeringsregeling algemeen verbindend te verklaren op grond van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade.

Preciezer geformuleerd gaat het om kinderen die zijn geboren uit een zwangerschap die korter heeft geduurd dan 37 weken van de moeder die zelf is blootgesteld aan DES tijdens de zwangerschap waaruit zij is geboren. De handicaps die recht geven op een uitkering zijn epilepsie, cognitieproblemen, stoornissen van het gehoor, het gezichtsvermogen en van bewegingsfuncties.

De uitkeringsregeling is overeengekomen door Stichting DES Centrum die de belangen behartigt van ieder die is getroffen door schade die mogelijk verband houdt met DES-gebruik tijdens zwangerschap aan de ene kant en aan de andere kant een aantal farmaceutische bedrijven en hun aansprakelijkheidsverzekeraars.

Het DES Fonds heeft de regeling voorbereid en voert deze uit wanneer deze definitief van kracht is geworden. Sinds 2007 wordt door het DES Fonds een gelijkaardige uitkeringsregeling voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen uitgevoerd die door de eerder genoemde andere partijen ook is overeengekomen. Deze regeling is op www.desfonds.nl beschreven.

In de procedure die bij het Gerechtshof Amsterdam door de verzoekschriften is ingeleid, wordt de uitkeringsregeling getoetst aan de criteria die in de hierboven genoemde wet zijn gesteld om de belangen van de uitkeringsgerechtigden van de regeling te waarborgen, gelet op alle omstandigheden die betrekking hebben op de regeling en de DES-problematiek die daaraan ten grondslag ligt.

In de wet is voorzien dat degenen wier belangen in het geding kunnen zijn bij de uitkeringsregeling, in de procedure met behulp van een procureur hun zaak kunnen bepleiten. De belanghebbenden die bekend zijn, hebben daartoe een brief ontvangen en aan de onbekende belanghebbenden is in een advertentie in de Telegraaf van 4 maart 2014 deze aangelegenheid onder de aandacht gebracht.

Indien het Gerechtshof de uitkeringsregeling op grond van de wet algemeen verbindend verklaart, worden degenen voor wie de regeling is bestemd gedurende een door het Hof te bepalen termijn in de gelegenheid gesteld te verklaren niet gebonden te willen zijn.

Indien zij dit doen, blijven zij gerechtigd zelf een actie tot schadevergoeding te beginnen.

De uitkeringsgerechtigden die van deze zogenaamde opt out mogelijkheid geen gebruik maken, zijn door de uitspraak van het Gerechtshof gebonden en kunnen, zodra de regeling definitief van kracht is uitsluitend bij het DES Fonds voor schade door DES-blootstelling tijdens zwangerschap een in de regeling overeengekomen uitkering aanvragen.

Op deze Website zijn de belangrijkste documenten die betrekking hebben op de genoemde procedure bij het Gerechtshof weergegeven, te weten.

 1. Verzoekschrift in de zin van artikel 7:907 lid 1 B.W. d.d. 31 december 2013

 2. Vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:907 lid 1 B.W. en houdende een regeling voor een collectieve partiële afwikkeling van schade die mogelijk verband houdt met DES-gebruik tijdens zwangerschap en die bestaat in financiële gevolgen van handicaps die mogelijk voortvloeien uit een te vroege geboorte.

 3. Des rapport inzake de grondslagen van een uitkeringsregeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters.

 4. Aankondiging en Oproeping ex. Artikel 1013 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering d.d. 28 februari 2014

 5. Tekst van de advertentie in de Telegraaf d.d. 4 maart 2014 Verdere inlichtingen over deze procedure alsmede over de DES-problematiek tijdens zwangerschap kunnen worden verkregen bij Stichting DES Centrum, telefoonnummer 030-2518339 of via email info@descentrum.nl.

Op deze Website zal het resultaat van de procedure bij het Gerechtshof Amsterdam worden gepubliceerd.

Top

Aanvragen aanvullende uitkeringen zijn betaald

26 januari 2010

Alle aanvraagformulieren voor een aanvullende uitkering die retour zijn gekomen, zijn verwerkt. Mocht u nog geen uitkering hebben gekregen en heeft u wel het aanvraagformulier teruggestuurd, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het DES Fonds via de mail of telefonisch.

Top

DES Fonds definitief van start!

13 maart 2007

Het DES Fonds is definitief. Vanaf 14 maart is het mogelijk voor DES-betrokkenen om een uitkering aan te vragen. Klik hier voor het volledige bericht.

Top

Definitief besluit uiterlijk 21 maart 2007

21 september 2006

Uiterlijk 21 maart, en mogelijk eerder, beslissen farmaceutische bedrijven en verzekeraars of de met het DES Centrum overeengekomen uitkeringsregeling definitief van kracht wordt. Deze ‘bedenktijd’ van maximaal zes maanden is wettelijk vastgelegd in de Wet collectieve afwikkeling massaschade en volgt op de zogenoemde opt-out periode die 21 september 2006 afliep. Wie in plaats van een uitkering uit het DES Fonds de voorkeur geeft aan een eigen juridische procedure, kon dat tot 21 september jl. kenbaar maken. Het is al mogelijk om aan te melden bij het DES Fonds. Aanmelden is niet hetzelfde als een uitkering aanvragen. Dat kan pas in een later stadium, als de regeling definitief van kracht is.

Top

Advertentie met bekendmaking uitspraak Gerechtshof Amsterdam

20 juni 2006

Deze advertentie is geplaatst in de Telegraaf en Volkskrant van 20 juni en bevat de bekendmaking van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam op 1 juni jl.

Top

Informatieblad DES Centrum over aanmelden en opt-out

19 juni 2006

Heldere informatie over de verdere procedure, hoe u zich kunt aanmelden voor het DES Fonds, bewijsmateriaal en wat u moet doen als u kiest voor opt-out. Klik hier als u het informatieblad wilt lezen.

Top

Brief DES Fonds en DES Centrum namens Gerechtshof Amsterdam

19 juni 2006

Over de uitspraak van het gerechtshof op 1 juni 2006, hoe DES-betrokkenen zich kunnen aanmelden voor het DES Fonds dan wel gebruik kunnen maken van de opt-out mogelijkheid. Klik hier als u de brief wilt lezen.

Top

Gerechtshof Amsterdam verklaart regeling algemeen verbindend

1 juni 2006

Op 1 juni 2006 heeft het Gerechtshof Amsterdam de regeling algemeen verbindend verklaard. Dat wil zeggen van toepassing op alle DES-betrokkenen met bepaalde aandoeningen. Kijk op www.rechtspraak.nl voor de volledige tekst van de uitspraak (LJN: AX6440).

Klik hier voor de verklaring die het DES Centrum heeft uitgegeven naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Top

Gerechtshof doet 1 juni uitspraak over DES-zaak

12 april 2006

Tijdens de hoorzitting van 12 april jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam laten weten op 1 juni uitspraak te zullen doen over de DES-zaak. Klik hier voor het volledige bericht.

Top

Brief DES Centrum over Pals Groep

13 maart 2006

Het DES Centrum gelooft niet in de hogere bedragen die de Pals Groep DES-betrokkenen voorhoudt. Klik hier voor de brief van het DES Centrum aan geregistreerde DES-betrokkenen.

Top

Reactie DES Centrum op initiatief Pals Groep

10 maart 2006

De actie van de Pals Groep brengt de regeling in gevaar. Hierdoor dreigen veel vrouwen een uitkering mis te lopen. Klik hier als u de verklaring wilt bekijken.

Top

Advertentie oproeping

6 februari 2006

Deze advertentie is geplaatst in de Telegraaf en Volkskrant van 6 februari en wijst DES-betrokken op de zitting over de DES-zaak op 12 april 2006. Klik hier als u de advertentie wilt bekijken.

Top

Zitting DES-zaak op 12 april 2006

2 februari 2006

Het Gerechtshof Amsterdam behandelt de DES-zaak op 12 april 2006 om 9.30 uur. Indien dat nodig is, wordt de zitting op 14 april 2006 om 9.30 uur voortgezet. De zitting is in het Paleis van Justitie, Prinsengracht 436, Amsterdam. Op deze zitting worden ook eventuele verweerschriften behandeld.

Klik hier voor meer informatie over de procedure. Klik hier als u het volledige bericht wilt lezen.

Top

Oproepingsbrief DES Centrum en DES Fonds namens gerechtshof

2 februari 2006

Klik hier als u het volledige bericht wilt lezen.

Top

Rechter toetst uitkeringsregeling DES

8 november 2005

Farmaceutische bedrijven, hun verzekeraars, het DES Fonds en het DES Centrum hebben een uitkeringsregeling voor DES-betrokkenen ingediend bij het Gerechtshof Amsterdam. De vraag aan het gerechtshof is om de regeling algemeen verbindend te verklaren, dat wil zeggen van toepassing op alle DES-betrokkenen met bepaalde aandoeningen. De rechter moet de regeling daarvoor toetsen aan de Wet collectieve afwikkeling massaschade.

Klik hier als u het volledige bericht wilt lezen.

Top

Brief DES Centrum aan geregistreerde DES-betrokkenen

7 november 2005

Klik hier als u het volledige bericht wilt lezen.

Top