Print Historie Bestuur Adviseurs

Wat is het DES Fonds

Het DES Fonds is opgericht door een aantal farmaceutische bedrijven en verzekeraars. Zij hebben voor het fonds een bedrag van 38 miljoen euro ter beschikking gesteld om uitkeringen aan DES-betrokkenen te kunnen doen. Het gaat om vrouwen die tijdens de zwangerschap DES gebruikten en de kinderen die uit die zwangerschap zijn geboren. Zij kunnen aandoeningen hebben die mogelijk zijn veroorzaakt door blootstelling aan DES. Om voor een uitkering in aanmerking te komen moeten DES-betrokkenen aan een aantal voorwaarden voldoen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de aard van de aandoening.

Er zijn uitkeringen mogelijk voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen.

Wilt u weten of u in aanmerking zou kunnen komen voor een uitkering, klik dan op DES-moeders (als u het DES-hormoon heeft gebruikt tijdens de zwangerschap) of op DES-dochters of DES-zonen (als uw moeder DES heeft gebruikt toen zij van u zwanger was).

Historie

In 1986 spande een aantal DES-dochters een rechtszaak aan tegen farmaceutische bedrijven die het DES-preparaat op de markt brachten. Hun zaak werd zowel door de rechtbank als door het gerechtshof afgewezen, omdat de vrouwen niet konden bewijzen welke fabrikant het middel maakte dat hun moeder kreeg voorgeschreven. De Hoge Raad bepaalde in 1992 dat dit bewijs niet noodzakelijk was. Betrokkenen mochten een willekeurige fabrikant dagen. De rechters deden geen uitspraak over de vraag of er een oorzakelijk verband bestaat tussen bepaalde aandoeningen en het gebruik van DES-preparaten en ook niet over aansprakelijkheid.

Om een verdere langdurige rechtsgang te voorkomen is het DES Centrum, dat de belangen van DES-betrokkenen behartigt, ingegaan op het voorstel van de farmaceutische bedrijven en verzekeraars om te komen tot een financiële regeling. Deze onderhandelingen hebben eind 2000 geleid tot de oprichting van het DES Fonds. Farmaceutische bedrijven, verzekeraars, DES Fonds en DES Centrum hebben vervolgens een regeling getroffen die het mogelijk maakt dat DES-betrokkenen met bepaalde aandoeningen in aanmerking komen voor een uitkering. Partijen hebben zich tijdens de onderhandelingen over deze regeling laten bijstaan door deskundigen op juridisch en medisch gebied.

Een nieuwe wet bleek nodig om een regeling te kunnen realiseren die van toepassing is op alle DES-betrokkenen met bepaalde aandoeningen. Deze Wet collectieve afwikkeling massaschade is sinds 27 juli 2005 van kracht. In november 2005 is het verzoek ingediend bij het Gerechtshof Amsterdam om de regeling tussen farmaceutische bedrijven, verzekeraars, DES Fonds en DES Centrum (officieel de Vaststellingsovereenkomst genaamd) algemeen verbindend te verklaren.

Op 1 juni 2006 heeft de rechter dat verzoek toegewezen en de regeling algemeen verbindend verklaard. Dat wil zeggen van toepassing op alle DES-betrokkenen met bepaalde aandoeningen. Zij hoeven zelf geen juridische procedure meer te starten. Met de uitspraak bevestigde de rechter dat de regeling redelijk is, goed in elkaar zit en de belangen van DES-betrokkenen voldoende waarborgt. Vervolgens kregen DES-betrokkenen drie maanden de tijd om te kiezen voor meedoen met de regeling of voor opt-outen. Wie koos voor opt out, kan nooit meer in aanmerking komen voor een uitkering uit het DES Fonds. Hij/zij kan alleen nog via een gerechtelijk procedure een schadevergoeding proberen te verkrijgen. Zo’n procedure zal langdurig en kostbaar zijn, met een onzekere uitkomst.

Na deze termijn van drie maanden kregen de farmaceutische bedrijven en verzekeraars zes maanden bedenktijd om de regeling eventueel in te trekken. Zij hebben besloten dat de regeling zal doorgaan.

En daarmee werd het DES Fonds een feit. Met ingang van 14 maart 2007 kunnen DES-betrokkenen bij het DES Fonds een uitkering aanvragen krachtens de Uitkeringsregeling voor DES-schade.

Klik hier om de Vaststellingsovereenkomst tussen partijen te downloaden. Klik hier voor het DES rapport waarin de uitkeringsregeling nader is omschreven. Klik hier als u meer wilt weten over het aanvragen van een uitkering.

Kijk op wetten.overheid.nl (zoeken op Titel: collectieve afwikkeling massaschade) voor meer informatie over de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). Op deze wet is de regeling tussen farmaceutische bedrijven/verzekeraars, DES Fonds en DES Centrum gebaseerd. Kijk op www.rechtspraak.nl voor de volledige tekst van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over de uitkeringsregeling (LJN: AX6440).

Top

Bestuur

Het bestuur van het DES Fonds staat onder voorzitterschap van Kitty Lieverse. Het bestuur bestaat verder uit Pieter van Regteren Altena, secretaris, en Derk-Jan van der Kolk, penningmeester.

Top

Adviseurs

Het DES Fonds laat zich bijstaan door een aantal onafhankelijke adviseurs op medisch gebied: Prof. dr. J.G. Aalders, gynaecoloog/oncoloog Drs. E.J.M. van Erp, gynaecoloog en medisch adviseur Prof. dr. A.P.M. Heintz, gynaecoloog/oncoloog Prof. dr. Th.J.M. Helmerhorst, gynaecoloog/oncoloog Prof. dr.ir. F.E. van Leeuwen, epidemioloog Prof. dr. A.A.B. Lycklama à Nijeholt, uroloog Prof. dr. G.P. Vooys, patholoog anatoom

Top